2008 m. gegužės 2–12 d.

Liudijimas

» Visi liudijimai »

Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos maldos bendruomenės liudijimas

Kiekvieno paklausto, koks įspūdis iš Sekminių šventės, vykusios Šiluvoje, veidą nušviečia šypsena ir sublizga akys: „O, tai nenusakoma, tai taip daug“. Paprašius sukonkretinti, visi, tarsi susitarę, atsako – džiaugsmas.

Taigi – Džiaugsmas. O jo, šitaip trūkstamo, reikalingo ir laukiamo buvo labai daug. Jis ritosi per mūsų širdis gaivindamas, prikeldamas ir uždegdamas.

Laukdami Sekminiu šventės, kaip ir daugelis Lietuvos parapijų, meldėmės noveną į Šv.Dvasią. Ir šitas devyndienis visai netikėtai suspindo džiaugsmu. Kiekvieną vakarą po vakarinių šv.Mišių vyko vienos valandos Šv.Sakramento adoracija, kurioje nustatytomis intencijomis meldėsi vis kita bažnytinė struktūra: pastoracinė taryba, katechetikos centras, parapijos Caritas, Marijos legionas, Dvasinės pagalbos jaunimui centras, Sumos choras, mūsų bendruomenė. Skirtingos patirtys, kitoks maldingumas, bet visi kartu prašėme to paties ir giedojome šv.Dvasios himną. Šv.Dvasia vedė į vienybę.

Atvykus į Šiluvą, pamačius mielus ir draugiškus veidus tų, kurie šventę ruošė, kurie buvo pasiruošę tarnauti kitiems, širdį užliejo dar didesnis džiaugsmas. Esame viena šeima Viešpatyje, kuris visiems dalina meilės, nuolankumo ir tarnavimo dovanas.

Tarnavome ir mes.

Vigilijos naktis buvo nuostabi ir nepakartojama.

Viešpats su didele meile gydė žmonių širdis. Kiek ašarotų veidų nušvito šypsena. Kiek pavargusių ir palinkusių po gyvenimo našta džiaugsmingai pakėlė galvas, vėl patikėję Dievo meile ir Jo gailestingumu.

Visą naktį virėme arbatą. Žmonės ateidavo atsigerti, sušilti, pasidalinti. Mažame kambarėlyje vyko neįtikėtini dalykai. Nepažįstami žmonės kalbėjosi, liudijo, verkė, sveikino vieni kitus, keitėsi adresais. Šv.Dvasia buvo ir čia. Liejosi džiaugsmas. Tarnauti buvo gera ...

Sekminių diena pranoko visus lūkesčius. Savo gyvenimo kelio ieškojimais ir Šv.Dvasios vedimu atvirai dalijosi sesutės vienuolės ir kunigai. Labai aktualiai ir naujai suskambo kun. R.Šalaševičiaus mintis, kad nepažinus Šv.Dvasios, negalime tikrai pažinti Tėvo ir Sūnaus. Štai kur paslaptis, neleidžianti išgyventi tikėjimo džiaugsmo pilnatvės! Ateik, Šv.Dvasia, ir apreikšk Šv.Trejybę, vienintelį tikrą ir gyvą Dievą!

Ir Ji atėjo! Išsiliejo Džiaugsmu. Per šv.Mišias. Per šlovinimą ir vėliavų plazdėjimą, per giedrą dangų ir vėjo dvelkimą, per džiūgaujantį jaunimą ir vaikų klegesį, per šokį ir mūsų į dangų pakeltas rankas.

Tiesiai į širdį. Atėjo ir uždegė. Ugnimi.

Dabar liudijam ir meldžiame, kad ta ugnis neužgestų, padėtų kasdieniame gyvenime išlikti degančiais tikėjime, mylinčiais ir gailestingais savo šeimose ir įprastoje aplinkoje.

Dėkojame Šventės organizacinei grupei ir laukiame sekančių Sekminių.

Klaipėdos Šv.Juozapo Darbininko parapijos maldos bendruomenės vardu Birutė Maneikienė

» Visi liudijimai »

© English resources: ICCRS
© LT: Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje, 2008
© IT sprendimas ir dizainas: KIT, 2008